Vrátenie poplatkov za kolky

Vedeli ste, že v prípade, ak kataster nestihne o Vašom návrhu rozhodnúť v zákonom stanovenej lehote, máte nárok na vrátenie poplatku "za kolky" v plnej výške?

Nezdá sa Vám nefér, že každé porušenie zákona občanom je riešené neúmernými sankciami, ale ak úradník nesplní svoju úlohu tak žiadna sankcia mu nehrozí?

Nakoľko Okresný úrad v Žiline, katastrálny odbor v poslednom období nerešpektuje lehoty stanovené zákonom a každé jedno konanie treba osobne urgovať a dosledovávať rozhodli sme sa proti takejto ignorácii bojovať zverejnením tejto informácie medzi čo najširší okruh našich klientov ale aj klientov iných realitných kancelárií.

Podľa §10 bod 11. Zákona 145/1995 Z.z. O správnych poplatkoch sa je možné domáhať nároku na vrátenie poplatku do 3 rokov od termínu kedy nárok vznikol, odkaz na citáciu zákona nájdete tu: http://www.zakonypreludi.sk/zz/1995-145#p10.

Ak kataster nedodržal lehotu na rozhodnutie aj vo vašom prípade, stačí na podateľňu zaniesť vyplnenú nasledovnú žiadosť (pre našich klientov túto administratívu vybavujeme bezplatne):

                                               Okresný úrad v Žiline, katastrálny odbor, Vysokoškolákov 8556/33B 010 08 Žilina 

VEC : Žiadosť o vrátenie poplatku za kat. konanie V- xxxx/2017 zo dňa  01.01.2017

 Predávajúci:

   meno priezvisko: xxxxx

   narodený: xxxxx
   trvale bytom: xxxxxx
   štátne občianstvo: xxx

(ďalej len „predávajúci“)

 Kupujúci a zároveň žiadateľ o vrátenie poplatku:

meno priezvisko: xxxxxx
narodená: xxxxxx
trvale bytom: xxxxxx
štátne občianstvo: xxxx

(ďalej len „žiadateľ“)

Dotknuté nehnuteľnosti:

a) byt č. x, na x. p. obytného domu, súpisné číslo xxxxx, v Žiline, na ulici xxxxx xx, vchod č. x, ktorý je vedený na LV č. xxxx, pre katastrálne územie Žilina, obec Žilina, okres Žilina a vybudovaný na parc. KN-C č. xxxxx,  v podiele 1/1, t.j. v celku,

b) spoluvlastnícky podiel o veľkosti xx/xxxx z celku na spoločných častiach a spoločných zariadeniach vyššie uvedeného domu,

 

Na základe Návrhu na vklad záložného a vlastníckeho práva som ako kupujúci dňa xxxxxxx uhradil správny poplatok vo výške 66 EUR.

 

Nakoľko v konaní pod č. V-xxxx3/2017 nedošlo k rozhodnutiu v zákonom stanovenej lehote do 30 dní od podania návrhu, žiadam o vrátenie správneho poplatku v zmysle ustanovenia §10 ods. 1 Zákona o správnych poplatkoch.

 

Na základe vyššie uvedeného žiadam o vrátenie poplatku na môj bankový účet IBAN:
SKxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

 

V Žiline, dňa xx.xx.xxxx

 

 _________________________

Xxxxx Xxxxxxxxx