Stavebné povolenie

Čo budete potrebovať k vybaveniu stavebného povolenia

· preukaz totožnosti občana, štatutárneho zástupcu firmy alebo splnomocnenca,

·  výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra v prípade, že stavebníkom je firma, družstvo a. i. (fyzická alebo právnická osoba),

·  kompletná projektová dokumentácia spracovaná podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov,

·  list vlastníctva (nie starší ako 3 mesiace) na preukázanie vlastníckeho práva k pozemku určeného na výstavbu, alebo úradne uverený   doklad, ktorým stavebník preukáže tzv. iné právo k pozemku v zmysle § 139 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,

·  kópia z katastrálnej mapy,                                                                                                                            

·  mená a adresy účastníkov konania, t. j. všetkých vlastníkov susedných nehnuteľností spolu s listami vlastníctva, ktoré majú informatívny charakter,

· stanoviská susedov - vlastníkov susedných pozemkov a nehnuteľností v prípade, že nebudú dodržané odstupové vzdialenosti v zmysle stavebného zákona,

·  názov a adresa projektanta s osvedčením jeho odbornej spôsobilosti (autorizačné osvedčenie, diplom),

·  názov a adresa stavebného dozoru s fotokópiou preukazu odbornej spôsobilosti a s prehlásením stavebného dozoru v prípade, že stavba sa bude realizovať svojpomocne,

·  názov a adresa dodávateľa stavby s fotokópiou oprávnenia na vykonávanie stavebnej činnosti (živnostenský list, výpis z obchodného registra)  v prípade, že sa stavba bude realizovať dodávateľsky,

·  právoplatné územné rozhodnutie, pokiaľ sa nejedná o spojené územné a stavebné konanie,

·  potvrdenia správcov sietí k existencii inžinierskych sietí: BES s. r. o., Bratislavská teplárenská a. s., Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s., GTS Slovakia a. s., OCAM s. r. o., Orange Slovensko a. s., Pantel International SK s. r. o., SATRO s. r. o., Sitel s. r. o., Slovanet a. s., SWAN a. s., TELEKOM Servis s. r. o., Transpetrol a. s., UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. o., VTR – Komunikačné systémy s. r. o., Železnice Slovenskej republiky a. s., SPP- distribúcia a. s., Západoslovenká energetika a. s., Dopravný podnik Bratislava a. s., Slovak Telekom a. s., prípadne iných, ak sa stavba nachádza v ich blízkosti,

·  vyjadrenie vlastníka a správcu vodovodu a kanalizácie (napr. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a i.),

·  vyjadrenie Západoslovenskej energetiky, a.s. k projektovej dokumentácii, prípadne iného vlastníka a správcu energetickej siete,

·  vyjadrenie SPP - distribúcia, a.s. k projektovej dokumentácii, prípadne iného vlastníka a správcu plynovodu,

·   vyjadrenie dotknutých správcov sietí (napr. Slovak Telekom a. s., UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. o., a i.),

·  rozhodnutie alebo stanovisko Okresného úradu odbor pozemkový a lesný,

· rozhodnutie obce alebo príslušnej mestskej časti o výrube drevín,

·   vyjadrenie Okresného riaditeľstva hasič. a záchr. zboru,

·   vyjadrenie Okresného úradu odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska odpadového hospodárstva, ochrany prírody a krajiny, ochrany ovzdušia a ochrany vôd,

·  súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (krb, plynový kotol, kachle a. i.),

·  povolenia zriadenia vjazdu na komunikáciu,

·  záväzné stanovisko obce k investičnej činnosti,

·  stanoviská alebo rozhodnutia iných inštitúcií podľa druhu, povahy a miesta stavby ako napr.: Letecký úrad SR,Ministerstvo obrany SR - Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava, Pamiatkový úrad, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Dopravný inšpektorát, Úrad pre reguláciu železničnej dopravy a iné doklady a podklady, podľa požiadavky stavebného úradu,

·  splnomocnenie úradne overené na matrike alebo u notára  - poverenie na zastupovanie (vyžaduje sa vtedy, ak niekoho poveríte na vybavenie veci).

 
Pozemok, ako časť územia, nadobúda z hľadiska svojho funkčného využitia charakter stavebného   pozemku, ak je určený na zastavanie
 
-  schváleným územným plánom obce,
-  schváleným územným plánom zóny,
-  právoplatným územným rozhodnutím.


Iné právo k pozemkom a stavbám pre účely konaní podľa stavebného zákona sa považuje:

a) právny vzťah k pozemku alebo stavbe založený nájomnou zmluvou, ak z nej vyplýva
... právo uskutočniť na pozemku stavbu alebo zmenu stavby (zo zmluvy musí vyplývať
... aj rozsah stavebnej činnosti na pozemku, resp. stavbe, ktoré sú predmetom nájmu),

b) právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu, vyplývajúce z dohody o budúcej kúpnej
... zmluve, z dohody musí vyplývať aj rozsah stavebnej činnosti na pozemku, resp. stavbe,
... ktoré sú predmetom dohody o budúcej kúpnej zmluve,

c) právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou, ktoré
... bolo zriadené v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. V prípade
... vecného bremena zriadeného zmluvne, zmluva o zriadení vecného bremena podlieha
... vkladu do katastra nehnuteľností,

d) právo vyplývajúce z iných právnych predpisov, napr. zákona o verejných
... vodovodoch a kanalizáciách, zákona o elektronických komunikáciách,
... zmluva o výstavbe, vstavbe alebo nastavbe pri stavbách a zmenách stavieb
... bytových domov.